News Ticker

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Corporate Social Responsibility


Ορισμός – Γενική Προσέγγιση: Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρει την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ακριβέστερη απόδοση του όρου είναι υπευθυνότητα) σαν μια έννοια σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι δράσεις αυτές είναι εθελοντικές και πέρα από τις (ελάχιστες) νομικές, κανονιστικές ή θεσμικές υποχρεώσεις για συμμόρφωση που τις βαρύνουν.


H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (EKE), στη τωρινή της εκδοχή, ξεκίνησε το 1970. Το World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) την όρισε σαν: «η συνεχής δέσμευση της επιχείρησης να συμπεριφέρεται «ηθικά» και να συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη, βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής του στελεχιακού και εργατικού της δυναμικού και των οικογενειών τους, καθώς και την τοπική κοινότητα και την κοινωνία στο σύνολό της.


Σε εκείνο το χρονικό κύκλο η πρακτική της ΕΚΕ προωθήθηκε ως εργαλείο αυτορύθμισης για τις μεγάλες και τις πολυεθνικές επιχειρήσεις πολλές από τις οποίες κατηγορούντο για κακές συμπεριφορές και πρακτικές σε διάφορα ζητήματα. Πρωτοβουλίες για την ΕΚΕ, για μία «ηθική» λειτουργία των επιχειρήσεων ανέλαβαν διάφοροι οργανισμοί όπως: Ο ΟΗΕ με την πρωτοβουλία GLOBAL CONPACT, ο ΟΟΣΑ Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη, ο Business Leaders Initiative in Human Rights (BLIHR), η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) κα.


Γενικά οι δράσεις ΕΚΕ αφορούν σε δύο βασικά πεδία – χώρους
Το Εσωτερικό της εταιρίας ή του οργανισμού
Διακυβέρνηση
– Ενεργή συμμετοχή μετόχων.
– Διάκριση ρόλων και διαφανής διοίκηση.
– Συμμετοχή Προσωπικού και αμφίδρομη επικοινωνία, κ.λπ.


Ανθρώπινο Δυναμικό
– Εκπαίδευση, κατάρτιση.
– Ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.


Εργασιακές πρακτικές
– Ασφάλεια και υγιεινή εργασίας.
– Πρόσθετες παροχές υγείας και ασφάλισης.
– Εθελοντισμός.


Τον Εξωτερικό χώρο, το Εξωτερικό περιβάλλον της εταιρίας ή του οργανισμού
Αγορά
– Χρηστά συναλλακτικά ήθη – επιχειρηματική ηθική.
– Σχέσεις με προμηθευτές και πελάτες.
– Σχέσεις με εξωτερικούς συνεργάτες (δημόσιους & ιδιωτικούς).
– Υποστήριξη τοπικών και εποχιακών προϊόντων.


Περιβάλλον
– Απάλυνση των αιτίων της Κλιματικής Αλλαγής.
α) Ανθρακικό Αποτύπωμα (Μείωση, Ουδετεροποίηση).
β) Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ενεργειακή Αποδοτικότητα.
– Βελτίωση του Περιβάλλοντος.
α) Απόβλητα: διαχείριση και ανακύκλωση.
β) Νερό: εξοικονόμηση και ανακύκλωση.


Κοινωνία
– Κοινωνική ευαισθησία (ενημέρωση, υποστήριξη ειδικών ομάδων).
– Χορηγίες (πολιτισμός, αθλητισμός, γράμματα).
– Ανταπόκριση σε έκτακτες ανάγκες.


Στο σημερινό της κύκλο η ΕΚΕ στοχεύει στην αειφορική ανάπτυξη της εταιρείας, με μία αυτο – μεταρρυθμιστική διαδικασία καθώς και στην συμμετοχή της ίδιας στην αντίστοιχη ανάπτυξη του γενικότερου κοινωνικού συνόλου όπου δραστηριοποιείται.
Ένα τρέχον μοντέλο για το οποίο γίνεται έντονος διάλογος μεταξύ των οικονομολόγων και των στελεχών διοίκησης είναι το Triple Bottom Line (Τρπλή Στόχευση Αποτελεσμάτων), σύμφωνα με το οποίο τα πεδία στόχευσης της ΕΚΕ και οι αντίστοιχες θεωρήσεις είναι η οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική στόχευση αποτελεσμάτων αειφορίας.


Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν είναι και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται από τις εταιρείες σαν απλό εργαλείο marketing αλλά κυρίως σαν αναπτυξιακό και μεταρρυθμιστικό εργαλείο για τις ίδιες. Μπορεί να συνεισφέρει στην καινοτομικότητα και στην ανάπτυξη της εταιρείας, ο δε εθελοντικός της χαρακτήρας αφορά την εσωτερική της απόφαση για αυτόν ακριβώς τον «μεταρρυθμιστικό» της στόχο. Αυτό έδωσε λαβή στην ανάδειξη μιάς άλλης θεώρησης και πρακτικής για της επιχειρήσεις την εταιρική αειφορική ανάπτυξη (corporate sustainability).


Επαφίεται σε εκείνη να επιλέξει το εάν και το τι είδους δράσεις ΕΚΕ επιθυμεί να αναπτύξει, αναγορεύοντας τες σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αξιοποίησης ευκαιριών αντί μιάς απαρχαιωμένης αντίληψης ως κέντρων κόστους. Η ΕΚΕ αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων και με κατάλληλες επιλογές μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμη όπλο στη φαρέτρα των ΜΜΕ που έχουν μεγαλύτερη ευελιξία από τις άλλες. Η ΕΚΕ αφορά επιχειρήσεις που θέλουν για τον εαυτό τους την οικονομική προοπτική της ανάπτυξής τους.